Ръководство

Ръководство

ДГ"Св.Св.Кирил и Методийй"с.Батак е общинска ДГ към община Павликени.

От 01.01.2018г. ДГ е на делегиран Бюджет.

Персоналът в ДГ се състои от 4 души:

педагогически - директор с група  и учител

непедагогически -    готвач -пом.възпитател  и домакин - чистач