Правила за приемане на деца в ДГ " Св. Св. Кирил и Методий"

Правила за приемане на деца в ДГ " Св. Св. Кирил и Методий"

При приемане на децата в детската градина трябва да се спазват следните правила:

1. Детската градина е за деца от 3 - годишна възраст до постъпването им в първи клас.

2. Заявления се подават през цялата година при наличие  на свободни места в ДГ.

3. Заявлението съдържа: трите имена на детето, адрес / настоящ или постоянен /на родителя, телефон за връзка.

4.Други документи : акт за раждане на детето/оригинал/ , ксерокопие остава в учебното заведение.

5.  Приемът на документи се извършва от директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от него  лице. Издава се пореден входящ № на заявлението.

6.Подадените заявления се разглеждат от комисия,която преценява,възоснова на подадените документи,кои деца ще бъдат класирани на свободните за прием места.

7. Обявяванета на списъците с приетите деца става на видно място в детското заведение  на 01.09.

8.В едноседмичен срок от обявяването на списъците, родителите на приетите деца писмено декларират записването на детето си в съответната детска градина.

Децата в детската градина се приемат по следния ред:

-  деца с тежки хронични заболявания,посочени в Приложение №5 към чл.21, т.7 от Наредба №19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 г. / ДВ.бр.84, от 13.10.2000г. / ;

- деца, на които поне един от родителите или друг член на семейството е с инвалидност от 71% до 100%;

- деца на неизвестни родители;

- деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, както и на загинали при изпълнение на служебния си дълг;

- деца - сираци и деца- полусираци;

 - деца, чиито родители са редовни студенти;

 - деца на военнослужещи, участващи в задгранични мисии;

 - дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл.26 от Закона за дакрила на детето;

 Всички останали се приемат, както следва:

 - деца на работещи родители по реда на входящия номер;

 - деца на неработещи родители по реда на входящия номер;

 - За всички деца, които се приемат по горепосочения ред, родителите трябва да представят необходимите ДОКУМЕНТИ
1.Секрет - анален и перианален,фекална маса,2.Кръвни изследвания,3.Талон за здравословното състояние,4.Картон от личния лекар,5.Всички поставени ваксини до момента,6.Бележка от личния лекар,че не е в контакт със заразноболни.

Децата от детската градина се отписват в следните случаи :

- По желание на родителите;

-При постъпване в първи клас;

 - При незаплащане на такса повече от един месец;

- При 3 закъснения при плащане на такса в установения срок;

 - При отсъствие повече от един месец  без предварителна писмена молба на родителя до директора;

 -При системно неспазване   и нарушаване реда в детското заведение, посочен  в Правилника

Децата могат да бъдат отписани и при непристойно поведение на родителите спрямо ръководството на ДГ.

       На основание  ЗПУО децата, подлежащи на задължително предучилищно образование 2 години преди постъпване в първи клас, се приемат през цялата година.